Zakladacia listina

Zakladacia listina neziskovej organizácie
Dieťa v náručí, n.o.

Zakladatelia:

  1. Mgr. Tatiana Nováková
  2. Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD.
  3. Mgr. Lýdia Chovancová

Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie

  1. Názov neziskovej organizácie: Dieťa v náručí, n.o.
  2. Sídlo neziskovej organizácie:  Prostějovská 1, 080 01 Prešov

Čl. II
Doba trvania neziskovej organizácie

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Čl. III
Druh všeobecne prospešných služieb  

  1. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby najmä v oblastiach:

a) vzdelávania a výchovy v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa prostredníctvom:
– organizovania workshopov, besied, prednáškovej činnosti, odborných seminárov a iných vzdelávacích podujatí;
– tvorby inštruktážnych a metodických materiálov;
– publikačnej činnosti;
– individuálneho osobného a online poradenstva;
– polupráce na programoch s inými inštitúciami, organizáciami, či jednotlivcami;

b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom:
– vytvárania alebo zapojenia sa do národných a medzinárodných projektov;
– osvety a poradenstva prostredníctvom sociálnych sietí;

c) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti prostredníctvom:
– vlastných sociálnych programov;
– organizovania zbierok (materiálnych, finančných) na podporu jednotlivcov, skupiny, či žiadateľov o pomoc;

d) výskum a vývoj v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa z pohľadu rôznych odborných vied (napr. fyzioterapie, psychológie, sociológie, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, logopédie, neuropsychológie, biológie, etnológie, antropológie, a i.);

e) ochrana ľudských práv a základných slobôd;

f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;

g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom spolupráce s regionálnymi partnermi.

2. Nezisková organizácia poskytuje svoje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok.
3. Nezisková organizácia môže pri poskytovaní svojich služieb zvážiť pomery jednotlivých žiadateľov a v prípade potreby im poskytnúť svoje služby bezodplatne.
4. Poskytnuté služby musia byť v súlade s poslaním neziskovej organizácie a účelom jej založenia.

Čl. IV
Zakladatelia neziskovej organizácie

Mgr. Tatiana Nováková
Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD.
Mgr. Lýdia Chovancová

Čl. V
Prví členovia orgánov neziskovej organizácie

Správna rada:
Mgr. Tatiana Nováková
Mgr. Lýdia Chovancová
Mgr. Soňa Švorcová

Revízor:
Mgr. Kamila Ritochová

Riaditeľ:
Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD.

Zakladatelia splnomocňujú Mgr. Katarínu Šmajdovú Búšovú, PhD. na všetky úkony, ktoré súvisia so založením neziskovej organizácie a podanie písomného návrhu na zápis do registra.

 

Čl. VI
Výška peňažných a nepeňažných vkladov jednotlivých zakladateľov  

Nezisková organizácia sa zakladá bez peňažného a nepeňažného vkladu.

 

Čl. VII
Štatút

Zakladatelia vydali štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny.

 

V Prešove dňa 14. februára 2017

Podpísali:
Mgr. Tatiana Nováková, Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD., Mgr. Lýdia Chovancová