Štatút

Štatút neziskovej organizácie:
Dieťa v náručí, n.o.

Zakladatelia neziskovej organizácie vydávajú dňa 14. februára 2017 tento štatút neziskovej organizácie Dieťa v náručí, n.o.

Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie

 1. Názov neziskovej organizácie: Dieťa v náručí, n.o.
 2. Sídlo neziskovej organizácie: Prostějovská 1, 080 01 Prešov

Čl. II
Účel založenia neziskovej organizácie 

 1. Účelom založenia neziskovej organizácie je:

  a) svojou vlastnou činnosťou, programom a službami poskytovať rodičom, budúcim rodičom a ďalším ich rodinným príslušníkom edukáciu, podporu, pomoc a rozvoj ich kompetencií v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa;
  b) svojím vlastným pôsobením alebo v spolupráci s inými inštitúciami, organizáciami či jednotlivcami šíriť osvetu v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa.

Čl. III
Druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje a podmienky, za ktorých ich poskytuje

 1. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby najmä v oblastiach:

a) vzdelávania a výchovy v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa prostredníctvom:
– organizovania workshopov, besied, prednáškovej činnosti, odborných seminárov a iných vzdelávacích podujatí;
– tvorby inštruktážnych a metodických materiálov;
– publikačnej činnosti;
– individuálneho osobného a online poradenstva;
– spolupráce na programoch s inými inštitúciami, organizáciami, či jednotlivcami

b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom:
– vytvárania alebo zapojenia sa do národných a medzinárodných projektov;
– osvety a poradenstva prostredníctvom sociálnych sietí;

c) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti prostredníctvom:
– vlastných sociálnych programov;
– organizovania zbierok (materiálnych, finančných) na podporu jednotlivcov, skupiny, či žiadateľov o pomoc;

d) výskum a vývoj v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa z pohľadu rôznych odborných vied (napr. fyzioterapie, psychológie, sociológie, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, logopédie, neuropsychológie, biológie, etnológie, antropológie, a i.);

e) ochrana ľudských práv a základných slobôd;

f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;

g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom spolupráce s regionálnymi partnermi.

 1. Nezisková organizácia poskytuje svoje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok.
 2. Nezisková organizácia môže pri poskytovaní svojich služieb zvážiť pomery jednotlivých žiadateľov a v prípade potreby im poskytnúť svoje služby bezodplatne.
 3. Poskytnuté služby musia byť v súlade s poslaním neziskovej organizácie a účelom jej založenia.

Čl. IV
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb  

 1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:
  a) v sídle organizácie;
  b) na základe žiadosti ich zasiela poštou;
  c) na internete.

Čl. V
Orgány neziskovej organizácie

 1. Orgánmi neziskovej organizácie sú:
  a) rada zakladateľov;
  b) správna rada;
  c) riaditeľ;
  d) revízor.

Čl. VI
Rada zakladateľov

 1. Zakladatelia neziskovej organizácie v súlade s § 18 písm. d) vytvorili ako jeden z orgánov neziskovej organizácie radu zakladateľov.
 2. Rada zakladateľov je orgán, ktorý zabezpečuje a ochraňuje záujmy zakladateľov. Tvoria ju všetci zakladatelia neziskovej organizácie.
 3. Do pôsobnosti rady patrí:
  a) nahliadať do všetkých dokladov, záznamov a dokumentov neziskovej organizácie, ktoré sa týkajú jej činností;
  b) kontrolovať, či sú činnosti neziskovej organizácie v súlade so štatútom a účelom založenia neziskovej organizácie;
  c) predkladať na rokovanie správnej rady stanoviská a podnety k činnosti neziskovej organizácie;
  d) rozhodovať o zmene štatútu v rozsahu vymedzenom v zakladateľskej listine;
  e) voliť a odvolávať členov správnej rady;
  f) navrhovať revízorovi zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady;
  g) právo zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady.
 1. Členovia rady zakladateľov volia a odvolávajú predsedu, ktorého funkčné obdobie je jeden rok. Predseda zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady zakladateľov.
 2. Rada zakladateľov sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Predseda zvoláva radu vždy, ak o to požiada aspoň jeden zo zakladateľov.
 3. Na platné rozhodnutie rady zakladateľov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.
 4. Členovia rady zakladateľov môžu byť zároveň členmi správnej rady.
 5. Člen rady zakladateľov, ktorý je zároveň riaditeľom neziskovej organizácie, má pri rozhodovaní vo veciach, ktoré sú výhradne v pôsobnosti správnej rady, len poradný hlas.

Čl. VII
Správna rada

 1. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva rada zakladateľov. Funkčné obdobie správnej rady je jeden rok s možnosťou znovuzvolenia.
 2. Správna rada:
  a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka);
  b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení;
  c) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie;
  d) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri;
  e) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat;
  f) volí a odvoláva revízora a určuje jeho odmenu;
  g) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku;
  h) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladatelia vyhradili v zakladacej listine;
  i) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie;
  j) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.
 1. Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ.
 2. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
 3. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady.
 4. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia správnej rady s výnimkou rozhodnutí vylúčených zákonom. V takom prípade sa návrh uznesenia členov správnej rady predkladá jednotlivým členom s oznámením lehoty, do ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu.
 5. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
 6. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu. Správna rada môže rozhodnúť o priznaní odmien členom neziskovej organizácie s ohľadom na ich zásluhy pri plnení zámerov neziskovej organizácie, alebo za účelom náhrady za stratu času, strávenom ich výkonom funkcie v orgánoch neziskovej organizácie.
 7. Člen správnej rady nemôže byť revízorom, ani riaditeľom neziskovej organizácie.
 8. Členstvo v správnej rade zaniká:
  a) uplynutím funkčného obdobia;
  b) odstúpením, pričom členstvo v správnej rade zaniká zvolením nového člena správnej rady;
  c) odvolaním, pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady;
  d) smrťou.

Čl. VIII
Riaditeľ

 1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkčné obdobie riaditeľa je jeden rok s možnosťou znovuzvolenia.
 2. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
 3. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 4. Riaditeľ nemôže byť členom správnej rady, ani revízorom neziskovej organizácie.
 5. Riaditeľa správna rada odvolá, ak:
  a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin;
  b) vykonáva činnosť uvedenú v § 27;
  c) o to sám požiada.
 1. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak:
  a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov;
  b) koná v rozpore s ustanoveniami v príslušnom zákone, v zakladacej listine alebo v štatúte;
  c) to navrhol revízor alebo člen správnej rady.
 1. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
 2. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.
 3. Riaditeľ vypracúva výročnú správu o činnosti a hospodárení s prostriedkami neziskovej organizácie, ktorú predkladá správnej rade najneskôr do 31. marca.
 4. Riaditeľ predkladá správnej rade minimálne 2x do roka plán činností a aktivít neziskovej organizácie, navrhnutých na najbližších 6 mesiacov, a informuje ju o ich realizácii.
 5. Riaditeľ môže časť svojich právomocí, resp. výkon konkrétneho úkonu delegovať niekomu z členov správnej rady.

Čl. IX
Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Funkčné obdobie revízora je jeden rok s možnosťou znovuzvolenia.
 2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s príslušným zákonom, a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
 3. Revízor najmä:
  a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade;
  b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov;
  c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
 1. Revízor je oprávnený:
  a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie;
  b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie;
  c) navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie;
  d) zúčastniť sa rokovania správnej rady s hlasom poradným;
  e) upozorniť správnu radu a radu zakladateľov na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.
 1. Revízor môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízor nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
 2. Revízora volí a odvoláva správna rada. Návrh na revízora je oprávnený predložiť ktorýkoľvek člen správnej rady, alebo rady zakladateľov.
 3. Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia. Patrí mu náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.
 4. Revízor môže dostať odmenu, ktorú mu schvaľuje správna rada.

Čl. X
Pracovníci organizácie

 1. Nezisková organizácia na zabezpečenie svojej činnosti môže zamestnávať pracovníkov, ktorí v organizácii pôsobia ako zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, alebo ako dobrovoľníci.

Čl. XI
Zákaz konkurencie

 1. Člen rady zakladateľov, správnej rady, riaditeľ, alebo revízor nesmie:
  a) vo vlastnom mene, ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie;
  b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

Čl. XII
Čas uchovávania zápisníc orgánov neziskovej organizácie
Spôsob zverejnenia výročnej správy

 1. Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu troch rokov.
 2. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou, najneskôr do 30. júna príslušného roka.
 3. Výročná správa  obsahuje:
  a) prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie;
  b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých;
  c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overovaná;
  d) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov a výdavkov;
  e) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch;
  f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie;
  g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka;
  h) ďalšie údaje určené správnou radou, alebo radou zakladateľov.
 1. Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy uloží nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla príslušného roku.

Čl. XIII
Hospodárenie neziskovej organizácie a účtovníctvo

 1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť, hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Majetok neziskovej organizácie tvoria:
  a) vklady zakladateľov;
  b) príjmy z vlastnej činnosti;
  c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení;
  d) dedičstvo;
  e) dary od fyzických osôb a právnických osôb;
  f) z finančnej pomoci od mimovládnych organizácií, podporných fondov EÚ a i.;
  g) z výnosov verejných zbierok, z organizovania kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí;
  h) z iných, právnym predpisom dovolených príjmov – napr. z 2% (3%) z daní z príjmov fyzických a právnických osôb a i.
 1. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
 2. Nezisková organizácia môže získavať a obhospodarovať aj prostriedky z grantov.
 3. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

Čl. XIV
Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zrušuje:
  a) uplynutím času, na aký bola založená;
  b) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté;
  c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie;
  d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť;
  e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
  f) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona;
  g) ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3 zákona.
 1. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 2. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
 3. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo na nadáciu.
 4. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie
 5. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.

Čl. XV
Záverečné ustanovenia

 1. Právne pomery a činnosť neziskovej organizácie, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa riadia zákonom o neziskových organizáciách.

V Prešove dňa 14. februára 2017

Podpísali zakladatelia: 
Mgr. Tatiana Nováková, Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD., Mgr. Lýdia Chovancová